فصل ششم سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS

فصل ششم سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS درس ژئودزی ماهواره ها دوره کارشناسی نقشه برداری تالیف: مهندس رستمی ......